Doprava 🚚 ZDARMA pri objednávke nad 40€ cez PACKETU, alebo nad 150€ cez kuriéra DPD!

Odstúpenie od zmluvy

1. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY. 

1.1 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

  • viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

1.2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy môže uplatniť písomne na adresu sídla predávajúceho – Itcomplet, s.r.o. , Mláká 3/4, 029 01 Námestovo alebo na e-mailovej adrese: obchod@itcomplet.sk. Prípadne nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 43 202 13 59.

Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Vám bol doručený spolu s objednávkou
 

1.3. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Vrátený tovar by nemal byť poškodený a mal by byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, a pod., teda všetkým čo bolo predávajúcim aj pôvodne zaslané.

1.4. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo počas používania v lehote na odstúpenie, zodpovedá spotrebiteľ. Za zníženie hodnoty tovaru sa považujú okrem iného aj napríklad škrabance, vlásočnice a iné drobné poškodenia tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

1.5. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa vráti spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je dodanie tovaru , aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

1.6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.

1.7. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Kupujúci si vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol výrobok pre prepravu zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, s poistením. Vyplnený formulár odporúčame vytlačiť a priložiť do odosielaného balíka, ktorý zašlite na nižšie uvedenú adresu (poštou- doporučene alebo kuriérskou službou). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.